banner

banner

banner
The Laws of Thermodynamics ฟิสิกส์แห่งความรัก

The Laws of Thermodynamics ฟิสิกส์แห่งความรัก

นักฟิสิกส์คนหนึ่งใช้กฏของอณุหพลศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ แต่ทฤษฏีนี้อาจมีข้อบกพร่องเมื่อต้องนำมาใช้กับชีวิตรักของตัวเอง


100 นาที 496

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน